ทีมผู้เชี่ยวชาญ

นายรักสกุล บัวจูม

ผู้ให้คำปรึกษา

นางวาสนา เสถียรธรรมวิทย์

พยาบาล/ผู้ให้คำปรึกษาอาวุโส

นายชาญวิทย์ ปาคำ

ผู้ให้คำปรึกษาอาวุโส

นพ.เกริก อัศวเมธา

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

Need a Doctor for Check-up?

just make an appointment & you're done!