เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาและดูแลเรื่อง STIs/HIV มามากกว่า 30 ปี
Senior Counselor Nurse

วาสนา เสถียรธรรมวิทย์

– พยาบาลวิชาชีพคลินิกกามโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมนคร
– ผู้จัดการคลินิกนิรนาม และผู้บุกเบิกก่อตั้ง MSMคลินิกในคลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
– อาจารย์/วิทยากรพิเศษในสถาบันการศึกษาภาครัฐ/เอกชน คติประจำใจ “ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคม” ชื่นชอบ การท่องเที่ยว เพื่อเปิดโลกกว้าง

Education

Experiences

Department :

Position :

Hospital :

คลินิกกามโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

Department :

Position :

Hospital :

คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
Now

Department :

Position :

Hospital :

โกลฟ คลินิก